ENTEGRE SİSTEM YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ


 

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEM POLİTİKASI


Müşterilerimize karşı saygımızı ve varlığımızı sürdürmek için en kaliteli ürün ve hizmeti vermek amacı ile kaliteyi bir yaşam biçimi olarak kabul etmek temel prensibimizdir. Katılımcı bir çalışma ortamı, nitelikli ve eğitimli personel, sağlıklı çalışma koşulları, çevreye duyarlılık, zamana ve değişen şartlara uyumlu olmanın kaliteyi besleyen ana unsurlar olduğunun inancındayız.

Kalite Politikamız, kalite hedeflerimizin oluşturulmasında ve kalite yönetim sistemimizin gözden geçirilmesinde çerçeve oluşturur.

Kalite politikamızın uygulanmasında temel ilkeler;

UMS Metal Sanayii misyon, vizyon ve değerlerini bilmek, özümsemek ve bunlara uygun hareket etmek,

Kalite Yönetim Sistemi olarak benimsenen ISO 9001:2015 şartları gereğince, üretim ve ürün kalitesini tesis etmek,

Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak ve “Sürekli İyileştirmeyi” bir “UMS Çalışma Tarzı” haline getirmek,

Müşteri odaklı çalışma anlayışı ile müşterilerin değişen ihtiyaçlarına tam olarak yanıt veren ürünleri ve hizmetleri sağlamak, gereğinde Ar-Ge veya Ür-Ge faaliyetleri ile müşteri ihtiyaçlarını karşılamak,

Faaliyet alanımız profil/yassı mamul sektöründe, iç ve dış piyasalardaki teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı değişen ulusal ve uluslararası norm ve standartları takip etmek,

Faaliyet alanımız profil/yassı mamul sektöründe, iç ve dış piyasalardaki teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı değişen ulusal ve uluslararası norm ve standartları takip etmek,

Kalite Sistem Yönetiminin tüm gereklilik ve şartlarını yerine getirmek için, tüm kademelerdeki çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak ve “üstün kalite bilinci” ile hareket etmeleri için gerekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

Kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmak, Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) entegre şekilde Kalite Yönetim Sistemi’ni işletmek,

Belirlenen vizyon ve üstlenilen misyon dahilinde, hedeflere ulaşmak için etkin bir dâhili iletişim atmosferi ile uygun çalışma ortamını tesis etmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.
 

ÇEVRE POLİTİKASI


UMS’de Çevre Politikasının uygulanmasında temel ilkeler;

UMS Metal Sanayii misyon, vizyon ve değerlerini bilmek, özümsemek ve bunlara uygun hareket etmek,

Çevre Yönetim Sistemi olarak benimsenen ISO 14001:2015 şartları gereğince, doğaya hava, su, toprak, verilebilecek zararı en alt düzeyde tutmak, doğada yaşayan diğer canlılara yaşam hakkı tanımak,

Çevrenin korunması ve muhtemel zararı minimize etmek amacıyla, Çevre Yönetim Sistemi’ni etkin şekilde uygulamak, sistem şartları ile ulusal/yasal mevzuat şartlarını eksiksiz yerine getirmek ve risk analizleri yaparak hiçbir çevre kazasına mahal vermemek,

İmalatın tüm süreçlerinde ortaya çıkabilecek atık ve emisyonları -katı, sıvı, gaz- minimum düzeyde tutmak, enerji dahil tüm kaynakları verimli kullanmak, imkân dahilinde olanları yeniden kullanmak ve bu amaçlara yönelik gerekli tüm aksiyonları almak,

Çevre Yönetim Sistemi ile çevreyi koruma faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak, tüm çalışanların “Çevre Bilinci ve Farkındalığı”nı artırmak, “Çevresel Sürekli İyileştirmeyi” bir “UMS Yaşam Tarzı” haline getirmek,

Sürekli eğitim ve gelişim ile, entegre sistem kapsamında çevre ile ilgili bireysel ve/veya kurumsal sorumlulukların farkına varılmasını ve bu sorumluluklar dahilinde çalışılmasını sağlamak,

Müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımızla çevre yaklaşımımızı paylaşarak “Çevre Bilinci”nin ulusal ve uluslararası düzeyde yayılmasını sağlamak.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

UMS Metal Sanayi olarak hizmetlerimizi gerçekleştirirken, tüm faaliyetlerimizde emniyetli çalışma koşullarının sağlanmasını ve operasyonların emniyetli olarak tamamlanmasını öncelikli hedef olarak belirledik. Bu hedef doğrultusunda, İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde kişisel yaralanma, hayat kaybı, sağlığa ve mülke gelebilecek zarar ve çevrenin tahrip edilmesini önlemek için tüm operasyonel faaliyetler etkin bir şekilde kontrol edilecektir.
UMS’de İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının uygulanmasında temel ilkeler:

UMS Metal Sanayii misyon, vizyon ve değerlerini bilmek, özümsemek ve bunlara uygun hareket etmek,

Sürekli iyileştirme prensibi ile, çalışma koşullarını en uygun şekilde tesis etmek, bu koşulları sürekli izlemek,

Risk analizinde tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

İş Sağlığı & Güvenliği Yönetim Sistemi olarak benimsenen ISO 45001:2018 şartları gereğince, çalışanların çalışma koşullarını sistem gereklilikleri ve yasal mevzuat şartlarında tesis etmek ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sürekli olarak sağlamak,

“Sıfır kaza” hedefi ile çalışmak,

Kurumsal gelişimin sağlanması için, çalışanların bireysel gelişimlerinin de esas olduğu bilinciyle, sürekli eğitim prensibiyle çalışmak,

Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,

Çalışanların motivasyon, bilinç ve farkındalığının artırılmasına yönelik gerekli tüm faaliyetleri yapmak, altyapı imkanlarını sağlamak, “insan faktörü”nün entegre sistem içindeki öneminin farkındalığını artırmak,

İSGYS kapsamında, sürekli eğitim ve gelişim ile, çalışanların bireysel ve/veya kurumsal sorumlulukların farkına varmasını ve bu sorumluluklar dahilinde çalışmasını sağlamak.